بامداد – خانه‌ی شعر در تبعید

بامداد در فرهنگ فارسی؛ لحظه ی سپیده ام است . لحظه یی که تاریکی شب رو به تمام شدن است و صبح بعد از بامداد آغاز میشود. هدف بامداد مبارزه با تفکرسیاهی است که شعر را به بند میشکد ، بامداد به شعر و کلمه ایمان دارد و به فردای آزادی و عدالت می اندیشد !

بامداد – خانه ی شعر در تبعید تشکلی از شاعران افغانستان و شاعرانی از سراسر جهان است . بامداد حرکتی اعتراضی – هنری بر ممنوعیت و محدودیت هنراست . بامداد – خانه ی شعر در تبعید یک تشکل مستقل است که هیچ وابستگی به گروه ها و جریان های سیاسی و فکری در داخل  و بیرون از افغانستان ندارد . بامداد تلاشی برای ایجاد همبستگی شاعران جهان برعلیه سرکوب ، ستم ، سانسور، محدودیت و ممنوعیت هنراست .

 طالبان بعد از حاکم شدن در افغانستان محدودیت های فراونی بر زندگی مردم افغانستان وضع کرده اند. یکی از فرمان هایشان که اخیرا صادر شده است ، فرمانی مبنی بر سانسور و محدودیت نوشتن شعر بر شاعران افغانستان است . پیش از آن نیز  موسیقی و انواع هنر را باطل  و ممنوع کرده اند.

بامداد – خانه ی شعر در تبعید امکانی است برای ایجاد یک مقاومت شاعرانه ، مقاومتی از جنس شعر و کلمه ، مقاوتی برای آزادی هنراست . بامداد- خانه ی شعر در تبعید جعیت شعر است.

آنچه ما انجام میدهیم :

  • جمع آوری اشعار شاعرانی که در افغانستان زندگی میکنند . ما در فراخوانی از همه ی شاعران در افغانستان خواسته ایم شعرهایشان را که اجازه ی نشرو پخش ندارد را به بامداد – خانه ی شعر در تبعید بفرستند.
  • تلاش برای پیدان کردن زمینه ی نشر شعر های شاعران افغانستان در قالب نسخه های چاپی و الکترونیک
  • تلاش برای ترجمه و ارسال این شعر ها به انجمن های شعر بین المللی
  • تلاش برای همبستگی شاعران جهان علیه سانسور و سرکوب هنر و شعر در افغانستان
  • ما در فراخوانی از همه ی شاعران جهان خواسته ایم تا برای حمایت از شاعران در ممنوعیت و در تبعید افغانستان شعری بنویسند.
  • بامداد حرکتی هنری و در عین حال اعتراضی ست که برای آزادی هنر کار میکند.
  • بامداد امکانی است برای نشر و پخش مجموعه های شعر و ایجاد فضای گفتمان بین شاعران
  • بامداد متعلق به گروه خاصی از شاعران نیست . همه ی شاعرانی که به مفهموم آزادی هنر باور دارند ، میتوانند عضوی از این حرکت باشند.
  • همه ی شاعرانی که به نحوی در تبعید هستند ،عضوی از این حرکت هستند و ما بسترساز نشرو پخش اشعارشان هستیم.
  • ما امیدوار هستیم گفتمان و همبستگی شاعرانه یی را برای مبارزه علیه هر نوع سرکوب و سانسورهنر ایجاد کنیم.

 

نوت ؛ بامداد از هر ایده ، نظر و پیشیبانی سازمان های ادبی برای گسترش و ادامه ی این حرکت استقبال میکند.