بامداد در رسانه‌ها

حامیان و همکاران

تازه‌ها

بامداد در رسانه‌ها

فراخوان بامداد، خانه شعر در تبعید

برای مبارزه علیه سکوت و سیاهی، برای مقابله با فراموشی، برای اینکه شعر در پستوی خانه و در پستوی دل‌ها نهان نشود و با ایمان به تاثیر گزاری کلام و کلمه علیه ممنوعیت شعر ، ترانه ، صدا و سرور می‌رزمیم !

اعضای خانه شعر بامداد

سمیه رامش

بنیانگذار خانه شعر بامداد

سمیه رامش شاعر ، نویسنده و فعال حقوق بشر است . او دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه دهلی است که در رشته ی ادبیات تحصیل کرده و مطالعات او در مورد عرفان مولانا در دانشکده ی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه دهلی جریان دارد.

سمیه رامش

بنیانگذار خانه شعر بامداد

سمیه رامش

بنیانگذار خانه شعر بامداد

سمیه رامش

بنیانگذار خانه شعر بامداد

سمیه رامش

بنیانگذار خانه شعر بامداد

اعضای خانه شعر بامداد

سمیه رامش

بنیانگذار خانه شعر بامداد

سمیه رامش شاعر ، نویسنده و فعال حقوق بشر است . او دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه دهلی است که در رشته ی ادبیات تحصیل کرده و مطالعات او در مورد عرفان مولانا در دانشکده ی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه دهلی جریان دارد.

سمیه رامش

بنیانگذار خانه شعر بامداد

سمیه رامش

بنیانگذار خانه شعر بامداد

سمیه رامش

بنیانگذار خانه شعر بامداد

سمیه رامش

بنیانگذار خانه شعر بامداد